MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ

MTS NEDİR?

Avukatlar tarafından yürütülen abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takiplerinin, haciz aşamasına kadar olan işlemler icra dairesine gelmeden, UYAP ve PTT ile birlikte oluşturulan bir sistem üzerinden sanal ortamda yürütülmesine imkan tanıyan bir takip prosedürüdür.

Genel olarak; telefon borcu, su borcu, cep telefonu hattı borcu, Dijital tv platformlarından kaynaklan borçlar, MTS sistemi üzerinden icra takibi olarak başlatılmaktadır.

 Tüketici Aleyhinde MTS icra takibi açıldığını nasıl öğrenebilir?

  1. Vatandaş E-DEVLET Sistemi üzerinden
  2.  Kendisine Postane tarafından gönderilmiş olan tebligat olan ödeme ihtarı eline ulaştığı zaman

Bu aşamada sistem ödeme ihtarına Türkiye genelinde geçerli olacak olan merkezi takip numarası verecektir.

Normalde E-devlet sistemi üzerinden açılmış olan diğer takiplerde … Ankara İcra Müdürlüğü 2022/….. gibi numaralar verilirken, MTS takip sistemlerinde Türkiye genelinde geçerli olan takip numarası verilecektir.

MTS (MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ) icra takibi kendisine ulaştığında tüketici(borçlu) ne yapabilir?

Borçlu ödeme yapmak istemesi durumunda, takip masrafları da dahil olmak üzere güncel borç miktarını Merkezi Takip Sisteminden kontrol ederek PTT veya herhangi bir bankanın internet bankacılığı şubesinden MTS numarası ilişkilendirmek suretiyle borcunu yatırabilecektir.

Tüketici böyle bir borcu kabul etmez ise; Borçlu itiraz etmek isterse, itiraz dilekçesini herhangi bir icra dairesine sunabileceği gibi (Ankara İcra Müdürlüğü gibi) MTS üzerinden elektronik imza kullanarak ve kimlik tespiti yapılmak suretiyle herhangi bir PTT şubesine de itiraz edebilecektir.

MTS Üzerinden Başlatılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 

ANKARA ….. İCRA MÜDÜRLÜGÜNE

DOSYA NO      : 2022/ …….. E.

İTİRAZ EDEN :

ALACAKLI      :  …………………………. A.Ş.

DAVA KONUSU  : Merkezi takip sistemi üzerinden müvekkil hakkında açılan hukuka aykırı ve haksız takibe itirazlarımı içerir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil hakkında merkezi takip sistemi üzerinden  /  / 2022 tarihinde 2022/ …. Esas sayılı dosya ile icra takibi başlatılmıştır. Müvekkil hakkında başlatılan bu takip hukuka aykırı ve haksız bir takip olup 7155 sayılı kanunun 7. maddesi gereği itirazımın kabulü ile takibin durdurulması gerekmektedir.

  Şöyle. ki; Müvekkil hakkında açılan takibe dayanak olan belgeler   /  /2021 tarihli olmak üzere ………ait ambar tesellüm fişi ve ihtirazı kayıt belgesidir.

/  /2021 ve …/../2022 tarihli iki adet fatura borcu bulunduğu bahisle icra takibi işlemi yapılmıştır. Fakat müvekkil tarafından  /  /2022 tarihinde ………..  A.Ş.’ ye teslim edilmiş olup herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Abonelik sözleşmesine konu olan geçmiş ve şuan için tüm fatura bedelleri tarafımızca ödenmiştir. Takip konusu fatura bedellerini içerir bir borç bulunmamaktadır. Bu sebeple hakkımda başlatılan icra takibi hukuka aykırı ve usulsüz olup takibin durdurulması gerekmektedir. Bir an için müvekkilin borçtan sorumlu olduğu varsayılsa dahi alacaklının ilamsız takip başlatmadan önce tüketici hakem heyetine başvurması gerekmektedir.

Yargıtay 13. HD. 2015/10571 Esas ve 2015/8738 Karar sayılı18.03.2015 tarihli kararında bu durum “Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, tüketici sorunları hakem heyetine müracaat edildiği tarihte yürürlükte olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22.maddesi ile, davanın açıldığı tarihte ve karar tarihinde yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68.maddesinde belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi zorunludur. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70/2.maddesinde, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararların tarafları bağlayacağı ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, verdiği karar ilamlı icra yolu ile takibi mümkün olan Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeden ilamsız icra takibi yapmakta tüketicinin hukuki yararı yoktur. Bu durumda tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamayacağı gibi, tüketici mahkemesinde de dava açılamaz. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez.” şeklinde karar altına alınmıştır.

İtiraz konusu uyuşmazlık bedeli ise 2022 yılı için geçerli başvuru sınırı olan 15.430,00 TL’nin altında olup alacaklı şirketin öncelikle tüketici hakem heyetine başvurması gerekmektedir. Tüketici hakem heyetine başvuru yapılmadan ilamsız takip başlatılması hukuka aykırı olup takibin durdurulması gerekmektedir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere müvekkil hakkında Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılan 2022/     Esas sayılı icra takibi usul ve yasaya aykırı olup takibin durdurulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : İİK, TKHK, 7155 S. Kanun, ve sair diğer kanunlar, yargıtay içtihatları.

HUKUKİ DELİLLER : …….  numaralı abonelik sözlesmesi (Celbi talep olunur.)

Yargıtay 13. HD. 18.03.2015 T. 2015/10571 E. 2015/8738 K. Sayılı kararı

Tanık, bilirkişi, kesif ve ikamesi mümkün her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer sebeplerle hakkımda Merkezi Takip Sistemi üzerinden 2022/….. Esas sayılı dosya ile başlatılan hukuka aykırı icra takibine, borca, faize, faiz oranlarına ve tüm ferilerine itiraz eder, haksız takibin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.  / /2022

İTİRAZ EDEN

BORÇLU VEKİLİ